المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۷

سوال ۷

فرض کنید $S$ رشته ای از ارقام $0$ و $1$ باشد. به این رشته تجزیه ناپذیر می گوییم، اگر رشته $t$ وجود نداشته باشد که با گذاشتن تعدادی ( بیش از یک بار ) از آن کنار هم، رشته $S$ به دست آید. تعداد رشته های تجزیه ناپذیر $12$ رقمی را بیابید.

  1. $4012$
  2. $4002$
  3. $4020$
  4. $4096$
  5. $4032$

پاسخ

گزینه 3 درست است.


ابزار صفحه