المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۸:سوال ۶

سوال ۶

یک گراف کامل پنج راسی با راس های $v_1$ تا $v_5$ داریم. به چند طریق می توان یال های این گراف را با قرمز و آبی رنگ کرد، طوری که هم زیر گراف پنج راسی متشکل از یال های آبی و هم زیر گراف پنج راسی متشکل از یال های قرمز همبند باشد؟

  1. $296$
  2. $592$
  3. $432$
  4. $864$
  5. $212$

پاسخ

گزینه 3 درست است.


ابزار صفحه