المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۷:سوال ۶

سوال ۶

۱۰۰ زیرجدول $100 \times 100$ متمایز در یک جدول $200 \times 200$ داریم. حداکثر چند خانه از جدول هستند که در دقیقن ۹۹ تا از این زیرجدول‌ها آمده باشند؟

  1. ۹۰۰
  2. ۸۲۸۱
  3. ۸۱۰۰
  4. ۹۰۰۰
  5. ۶۴۰۰

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

اثبات مانند سوال قبل است، با این تفاوت که این بار $rc \ge 99$ و با توجه به صحیح بودن $r$ و $c$ باز هم حداکثر مقدار $(101-r)(101-c)$ برابر ۸۲۸۱ خواهد شد.

برای مثال ۸۲۸۱ نیز، یک زیرجدول را به بالا-چپ جدول بچسبانید. بقیه‌ی زیرجدول‌ها را طوری قرار دهید که خانه‌های مهم آن‌ها در سطرهای ۱۰۱ تا ۱۱۰ و در ستون‌های ۱۰۱ تا ۱۱۰ ام محصور شوند.


ابزار صفحه