المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۲۰

سوال 20

۲۴ طراح در جلسات طرح سؤال یک آزمون شرکت کرده‌اند و هر یک از آن‌ها تعدادی (بیش از صفر) سؤال طرح کرده است. در پایان کار سه شرط زیر می‌بایست برقرار باشد:

• (شرط اطمینان) هر سؤال طرح شده، باید دقیقاً توسط سه نفر دیگر (غیر از طراح آن سؤال) «بازبینی» بشود.

• (شرط عدم تبانی) هیچ طراحی نمی‌تواند بیش از یک سؤال از یک طراح دیگر را بازبینی کند.

• (شرط عدالت) به ازای هر دو طراح $A$ و $B$، اگر $A$ یکی از سؤالات $B$ را بازبینی می‌کند $B$ نیز باید دقیقاً یک سؤال از $A$ را بازبینی بکند.

حداکثر تعداد سؤالات طرح شده چقدر می‌تواند باشد به‌طوری‌که تمام شرایط فوق نیز برقرار شود؟

  1. ۱۹۲
  2. ۱۶۸
  3. ۲۴
  4. ۹۲
  5. ۹۶

پاسخ

گزینه $(2)$ صحیح است


ابزار صفحه