المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۲

سوال ۲

۲۰۱۰ عدد طبیعی دل‌خواه (نه لزوماً متمایز) کوچک‌تر از $۲^{۱۳۸۹}$ را جمع می‌زنیم و حاصل جمع را در مبنای دو نمایش می‌دهیم. حداکثر تعداد یک‌های حاصل جمع این اعداد در مبنای ۲ چندتا می‌تواند باشد؟

  1. ۱۳۸۹
  2. ۲۰۱۰
  3. ۱۳۹۹
  4. ۱۳۹۶
  5. ۱۳۹۷

پاسخ

گزینه $(3)$ صحیح است


ابزار صفحه