المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۱

سوال ۱

یک مربع بزرگ را در نظر بگیرید. در داخل آن ۱۳۸۹ پاره‌خط افقی رسم می‌کنیم به‌طوری‌ که پاره‌خط‌ها هیچ تقاطع یا تماسی با یکدیگر یا با حاشیه‌ی مربع نداشته باشند. از دو سر هر پاره‌خط یک خط عمودی رسم می‌کنیم و امتداد می‌دهیم به‌ طوری‌ که از بالا و پایین به دوپاره خط دیگر یا اضلاع افقی برسد. حداکثر تعداد مستطیل‌ها‌ی مجزا از هم در شکل حاصل چند تااست؟ (مثلاً در شکل مقابل ۱۰ مستطیل مجزا وجود دارد).

  1. ۵۵۵۶
  2. ۲۷۸۰
  3. ۵۵۵۸
  4. ۴۱۶۸
  5. ۵۵۵۷

پاسخ

گزینه $(4)$ صحیح است


ابزار صفحه