المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۷:سوال ۵

جدول طلایی

یک جدول $n \times n$ را طلایی می‌گوییم اگر برای هر دو سطر $a$ و $b$ و هر دو ستون $c$ و $d$ آن داشته باشیم:

$$M_{ac} + M_{bd} \neq M_{ad} + M_{bc}$$

منظور از $M_{ij}$٬ خانه‌ی سطر $i$اُم و ستون $j$اُم جدول است. به عنوان مثال٬ جدول ۳ در ۳ روبه‌رو یک جدول طلایی است. ثابت کنید اگر همه‌ی عناصر یک جدول طلایی از مجموعه‌ی {$k$٫…۰٫۱٫۲٫} انتخاب شوند٬ آن‌گاه $n \le ۲k+۱$ است.


ابزار صفحه