المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۷:سوال ۳

چندضلعی پلکانی

یک چندضلعی را پلکانی گوییم اگر (۱) هر دو ضلع متوالی آن بر هم عمود باشند٬ (۲) طول همه‌ی اضلاع آن یک باشد٬ (۳) خودش را قطع نکند. شکل‌های زیر نمونه‌هایی از چندضلعی‌های پلکانی هستند:

نشان دهید برای هر $۱۰ \lt n$٬ حداقل یک چندضلعی پلکانی به مساحت $n$ وجود دارد.


ابزار صفحه