المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۲:سوال ۱

جدول پُر یک

در هر خانه از یک جدول، که $2^k$ سطر و $n$ ستون دارد، یکی از اعداد صفر یا ۱ نوشته شده است به‌طوری‌ که تعداد ۱های هر سطر بیش‌تر یا مساوی تعداد صفرهای آن است. ثابت کنید که می‌توان $k$ (یا کمتر از $k$) ستون از $n$ ستون جدول را انتخاب کرد و خانه‌های آن ستون‌ها را رنگ نمود، به‌گونه‌ای که حداقل یکی از ۱های هر سطر در خانه‌های رنگ‌شده باشد.


ابزار صفحه