المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۱۰:سوال ۴

جدول عجیب

جدولی را در نظر بگیرید که از سمت چپ، راست و پایین نامتناهی است و فقط از طرف بالا محدود می‌باشد. بالاترین سطر جدول سطر شماره ۱ است و سطرها به طرف پایین شماره‌گذاری می‌شوند. در سطر اول در یک خانه عدد ۱ و در بقیه‌ی خانه‌های آن عدد صفر نوشته شده است. در سطرهای بعد یک خانه مقدار ۱ دارد اگر و فقط اگر دقیقاً یکی از خانه‌های چپ و راستِ خانه‌ی بالای آن ۱ باشد، در غیر این صورت مقدارش صفر خواهد بود. در مثال زیر چند سطر اول این جدول نوشته شده است.

سطر اول … 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 …

سطر دوم … 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 …

سطر سوم … 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 …

سطر چهارم … 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 …

سطر پنجم … 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 …

سطر ششم … 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 …

سطر ۱۳۷۹ام این جدول حاوی چند عدد ۱ است؟ روش محاسبه‌ی خود را دقیقاً بیان و اثبات کنید.


ابزار صفحه