المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۸

سوال ۸

دو منبع سوخت با شماره‌های ۱ و ۲ را در نظر بگیرید که ظرفیت هر کدام ۲۰ لیتر است. سه مصرف‌کننده با شماره‌های ۲٬۱ و ۳ به ترتیب با مقدار مصرف ۱۲٬۱۲ و ۱۶ لیتر سوخت داریم. هزینه‌ی انتقال هر واحد سوخت از منبع $i$ به مصرف‌کننده‌ي $j$ در سطر $i$ام و ستون $j$ام جدول زیر آمده است. حداقل هزینه‌ی انتقال سوخت٬ برای این که هر مصرف‌کننده به اندازه‌ي نیاز خود٬ سوخت دریافت کند٬ چه قدر است؟

  1. ۱۶۸
  2. ۱۷۲
  3. ۱۷۶
  4. ۱۷۸
  5. ۱۸۰

پاسخ

گزینه (2) درست است.

طریقه‌ی تقسیم سوخت‌ها مطابق شکل زیر می‌باشد:


ابزار صفحه