المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۶۰

سوال ۶۰

رشته‌ی $abbaaabb$ را در نظر بگیرید. در هر مرحله می‌توانیم به ازای یک $i$ دلخواه٬ جای حرف $i$ام رشته را با حرف $i+2$ام رشته (در صورت وجود) عوض کنیم.

آیا پس از تعدادی مرحله ممکن است به رشته‌ی $abbaabab$ برسیم؟

پاسخ

هرگز $b$ های مجاور هم نمی‌توانند از هم جدا شوند.


ابزار صفحه