المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۵۹

سوال ۵۹

شکل زیر نقشه‌ی خیابان‌های یک شهر است. در یک تقاطع یک دزد و در تقاطعی دیگر یک پلیس قرار دارد. دزد و پلیس به نوبت (ابتدا دزد) از یک تقاطع به تقاطع مجاور (که بین‌شان یک خیابان فاصله است) می‌روند. اگر پلیس بتواند در نوبت حرکتش خود را به تقاطعی برساند که دزد در آن قرار دارد می‌تواند دزد را بگیرد.

آیا با هر موقعیت دزد و پلیس در ابتدا٬ پلیس می‌تواند دزد را بگیرد؟

پاسخ

فرض می‌کنیم در ابتدا دزد و پلیس در دو تقاطع مجاور باشند چون شروع حرکت با دزد است٬ ابتدا دزد به تقاطعی که پلیس در آن است می‌رود و از آن به بعد به هر تقاطعی که پلیس رود٬ دزد به همان تقاطع می‌رود.


ابزار صفحه