المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۵

سوال ۵

تعدادی بمب در صفحه قرار داده شده و تعدادی فتیله آن‌ها را مطابق شکل به یک‌دیگر متصل می‌کند. مدت زمانی که طول می‌کشد تا پس از روشن شدن یک سر هر فتیله٬ فتیله به طور کامل بسوزد٬ روی آن نوشته شده است. با توجه به اطلاعات فوق چه مدت پس از منفجر شدن بمبی که در شکل با * مشخص شده است٬ تمام فتیله‌ها می‌سوزند؟ توجه داشته باشید که پس از سوخت کامل یک فتیله٬ بمب‌های هر دو سر آن اگر تا آن زمان منفجر نشده باشند٬ منفجر خواهند شد.

  1. ۷
  2. ۸
  3. ۹/۵
  4. ۱۰/۵
  5. ۱۲

پاسخ

گزینه (3) درست است.

وضعیت بمب‌ها و فیتیله‌ها پس از سپری شدن اوقات مختلف مطابق شکل زیر می‌باشد. مکان‌هایی که آتش در آن‌ها باشد با دایره‌ی تو خالی نشان داده شده است.


ابزار صفحه