المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۲۲

سوال ۲۲

در شکل روبه‌رو می‌خواهیم با حرکت از روی خطوط جدول٬ با شروع از نقطه‌ي $A$ به نقطه‌ي $B$ و نیز مجددا با شروع از نقطه $A$ به نقطه $C$ برسیم. در هر حرکت می‌توان ۲ یا ۳ واحد به سمت چپ٬ راست٬ بالا یا پایین رفت و در ضمن نمی‌توان از خطوط خط چین عبور کرد. تعداد حد‌اقل حرکت‌های لازم برای رسیدن از خانه‌ی $A$ به خانه‌ی $B$ و برای رسیدن از خانه‌ی $A$ به خانه‌ی $C$ به ترتیب چندتا است؟

 1. ۳ و ۴
 2. ۴ و ۵
 3. ۵ و ۵
 4. ۴ و ۴
 5. ۵ و ۴

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

شیوه‌ی حرکت برای رسیدن به $B$ در بهترین حالت به شکل زیر می‌باشد:

 1. سه واحد بالا
 2. دو واحد پایین
 3. دو واحد راست
 4. دو واحد راست
 5. دو واحد بالا

شیوه‌ی حرکت برای رسیدن به $C$ نیز در بهترین حالات به شکل زیر می‌باشد:

 1. سه واحد بالا
 2. دو واحد راست
 3. دو واحد بالا
 4. سه واحد راست

ابزار صفحه