المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۶۰

سوال ۶۰

مداری داریم که سه عدد $A$ و $B$ و $C$ را به عنوان ورودی دریافت کرده٬ مقدار $A\times B+C$ را به عنوان خروجی می‌دهد. به تعداد کافی از این مدار در اختیار داریم. آیا می‌توانیم مقدار زیر را به کمک ۷ عدد از این مدارها محاسبه کنیم؟

$$a_7x^7+a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$

پاسخ

ورودی مدار اول به ترتیب $x،a_7$ و $a_6$ می‌باشد.

ورودی مدار دوم به ترتیب خروجی مدار اول٬ $x$ و $a_5$ می‌باشد.

ورودی مدار سوم به ترتیب خروجی مدار دوم٬ $x$ و $a_4$ می‌باشد.


ابزار صفحه