المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۵۹

سوال ۵۹

با توجه به تعاریف مسئله قبل٬ آیا عددی مانند $N$ وجود دارد که اگر آن را به عنوان ورودی به ماشین بدهیم٬ عدد $\overline{7 N}$ را به عنوان خروجی دریافت کنیم؟

پاسخ

اگر وردودی را ۲۷۳ بگیریم با توجه به گزاره‌ی اول خروجی ۷۳ می‌شود و با توجه به گزاره‌ی دوم به ازای ورودی ۳۲۷۳ خروجی ۷۳۲۷۳ می‌شود که همان خواسته‌ی مسئله می‌باشد.


ابزار صفحه