المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۵۳

سوال ۵۳

شهرهای ‎$A$‎ و ‎$B$‎ و ‎$C$‎ و ‎$D$‎ و ‎$E$‎ و ‎$F$‎ در شکل مقابل توسط خیابان‌های یک‌طرفه‌ای که هر یک را با یک پیکان نشان داده‌ایم به هم وصل شده‌اند. مقدار مصرف بنزین برای عبور از یک خیابان عددی است که روی آن خیابان نوشته شده است.

آیا می‌توان سفری را از رأس ‎$A$‎ شروع کرد و با عبور از خیابان‌ها و مصرف دقیقاً ‎۲۱‎ واحد بنزین به شهر ‎$F$‎ رسید؟

پاسخ

یکی از مسیرهای مطلوب $A\quad B\quad C \quad B \quad C \quad B \quad C \quad D \quad E \quad F$ می‌باشد.


ابزار صفحه