المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۵۲

سوال ۵۲

در یک مدرسه میانگین نمرات دانش‌آموزان سال سوم بیش‌تر از میانگین نمرات دانش‌آموزان سال چهارم است. در مدرسه‌ی دیگری هم میانگین نمرات دانش‌آموزان سال سوم بیش‌تر از میانگین نمرات دانش‌آموزان سال چهارم است. میانگین دانش‌آموزان سال سوم و چهارم را در مجموع هر دو مدرسه با هم حساب کرده‌ایم. در این‌جا میانگین نمرات دانش‌آموزان سال چهارم از سوم بیش‌تر است. آیا حتما در محاسبات اشتباه کرده‌ایم؟

پاسخ

مثال مورد نظر به شکل زیر می‌باشد:

در مدرسه‌ی اول فقط ۱۰ دانش‌آموز سال سوم با معدل ۱۶ و ۱۰۰ دانش‌آموز در سال چهارم با معدل ۱۵ موجود باشد. در مدرسه‌ی دوم نیز ۱۰ دانش‌آموز سال سوم با معدل ۱۰ و یک دانش‌آموز سال چهارم با معدل ۹ موجود باشد. در این صورت معدل دانش‌آموز سال سوم برابر ۱۳ ومعدل دانش‌آموزان سال چهارم برابر ۱۴/۹۴ خواهد شد.


ابزار صفحه