المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۳۸

سوال ۳۸

قطعه شکلاتی به طول $m$ و به عرض $n$ به صورتی شیار داده شده که به واحد‌های $1\times1$ تقسیم شده است. در صورتی که یک قطعه شکلات را از روی یکی از خطوط عمودی یا افقی به دو قطعه تقسیم کنیم می‌گوییم که آن را «شکسته‌ایم». اگر برای تبدیل قطعه‌ی اولیه به قطعات $1\times1$، حداکثر تعداد شکستن لازم را با $B$ و حداقل آن را با $b$ نمایش دهیم کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

  1. $b=mn-1,B=mn$
  2. $b=B=mn-1$
  3. $b=m+n-1,B=mn-1$
  4. $b=m+n-1,B=mn$
  5. $b=m+n-2,B=(m-1)(n-1)$

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

اگر $m=n=1$ آن‌گاه $b=B=0$٬ که با جاگذاری گزینه‌های ۳٬۱ و ۴ رد می‌شوند. اگر $m=1$ و $n=2$ آن‌گاه $b=B=1$ که باجاگذاری گزینه‌ي ۵ نیز رد می‌شود.


ابزار صفحه