المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۲

سوال ۲

یک دانش‌آموز در چند امتحان هوش صد نمره‌ای شرکت کرده است. در آخرین روز امتحان، دانش‌آموز با خودش حساب کرد که اگر در آخرین امتحان ‎۹۷‎ بگیرم، میانگین نمره‌های من ‎۹۰‎ و اگر ‎۷۳‎ بگیرم میانگین ‎۸۷‎ خواهد بود. او چند بار امتحان داده است؟

  1. ۴‎‎ بار
  2. ‎۵‎‎ بار
  3. ‎۶‎‎ بار
  4. ‎۷‎‎ بار
  5. ‎۸‎‎ بار

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

تعداد امتحان‌ها را $n$ و مجموع نمرات غیر از نمره‌ی امتحان آخر را $x$ در نظر می‌گیریم:

\[ \left\{ \begin{array}{l l} \frac{x+97}{n}=90 \\ \frac{x+73}{n}=87 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l l} 90n-x=97 \\ 87n-x=73 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad 3n=24 \quad \Rightarrow \quad n=8 \]


ابزار صفحه