المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۸

سوال ۸

در شکل مقابل می‌خواهیم در هر یک از دایره‌ها یکی از عددهای ۱ تا ۶ را بنویسیم( هر عدد در یک خانه) به طوری که مجموع قدر مطلق تفاضل عددهای نوشته شده در دایره‌هایی که به هم متصل‌اند٬ مینیمم باشد. این مقدار مینیمم چقدر است؟

  1. ۲۲
  2. ۲۴
  3. ۲۵
  4. ۲۶
  5. ۳۵

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

مینیمم حالت برابر با ۲۴ است. یکی از حالاتی که مینیمم را تولید می‌کنند در شکل زیر آمده است:


ابزار صفحه