المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۴۴

سوال ۴۴

یک بازی را به این صورت تعریف می‌کنیم که بازیکن $A$ در هر نوبت یک عدد فرد و بازیکن $B$ در هر نوبت یک عدد زوج که قبلا انتخاب نشده باشد را از بین عددهای ۱ تا ۶ انتخاب می‌کنند. اولین بازیکنی که پس از نوبتش٬ مجموع همه‌ی عددهای انتخاب شده توسط هر دو بازیکن بر ۳ قابل قسمت شود٬ بازنده است.

آیا بازیکن اول می‌تواند طوری بازی کند که همواره برنده شود؟

پاسخ

در نمودار زیر جواب مشخص است:


ابزار صفحه