المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۳۸

سوال ۳۸

نمایش یک شماری یک عدد اصلی با تبدیل کردن همه‌ی صفرهای نمایش صفرشماری آن به یک و همه‌ی یک‌های نمایش صفر شماری آن به صفر به‌دست می‌آید. چند عدد اصلی وجود دارند که نمایش اصلی آن‌ها عینا مثل نمایش یک شماری آن‌ها باشد؟

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. $\infty$

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

تمام اعدادی که از $n$ صفر و یک ۱ تشکیل شده باشند چنین خاصیتی را دارند پس $\infty$ عدد با خاصیت مورد نظر وجود دارد.


ابزار صفحه