المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۳۲

سوال ۳۲

فردی به تازگی وارد کشوری شده است و در مورد ارزش سکه‌های این کشور چیزی نمی‌داند. یک بار که او جنسی می‌خرد٬ فروشنده باقی‌مانده‌ی پولش را که برابر ۲۸ واحد است٬ به صورت چهار سکه به او می‌دهد. یک بار دیگر٬ فروشنده ۲۱ واحد را به صورت پنج سکه به او می‌دهد. می‌دانیم که در این کشور تنها سه نوع سکه وجود دارد و در هر دو مورد٬ سکه‌هایی که این فرد دریافت کرده است٬ شامل هر سه نوع سکه می‌شود.

پر ارزش‌ترین سکه٬ معادل چند واحد ارزش دارد؟

  1. ۵
  2. ۸
  3. ۱۰
  4. ۱۱
  5. ۱۵

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

ارزش سکه‌ها به ترتیب برابر با ۱۱٬۴٬۲ می‌باشند که در بار اول برای تشکیل ۲۸ ریال از هر کدام از دو سکه اول یک عدد و از سکه سوم دو عدد استفاده شده است. در بار دوم برای تشکیل ۲۱ ریال از سکه‌ی اول سه عدد و از هر کدام از سکه‌های دیگر یک عدد استفاده شده است.


ابزار صفحه