المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۳

سوال ۳

حداکثر چند زیرمجموعه از مجموعه‌ی $X=\{1,2,3,4,5\}$ می‌توان انتخاب کرد٬ به طوری که اجتماع هیچ دو زیرمجموعه‌ی انتخاب شده مساوی مجموعه‌ $X$ نشود؟

  1. ۸
  2. ۱۰
  3. ۱۶
  4. ۲۰
  5. ۲۶

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

بدیهی است که هرچه تعداد اعضای زیرمجموعه‌های انتخابی کم‌تر باشد بهتر است. بدین منظور برای انتخاب زیرمجموعه‌های فوق زیرمجموعه‌های ۱٬۰ و ۲ عضوی را که تعداد آن‌ها $\binom{5}{1} ، \binom{5}{0}$ و $\binom{5}{2}$ و در مجموع ۱۶ زیرمجموعه می‌باشند را انتخاب می‌کنیم.


ابزار صفحه