المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۳۰

سوال ۳۰

در نقشه‌ی روبه‌رو شهرها را با دایره و جاده‌های بین آن‌ها را با پاره‌خط نشان داده‌ایم. می‌خواهیم در تعدادی از شهرها مرکز کنترل ترافیک ایجاد کنیم به قسمی که به‌ازای هر جاده لااقل یکی از دو شهر متصل به آن دارای مرکز کنترل ترافیک باشد.

حداقل تعداد مراکز لازم چند تاست؟

  1. ۴
  2. ۵
  3. ۶
  4. ۷
  5. ۱۰

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

در نقشه شهر‌هایی که باید در آن‌ها مراکز کنترل ترافیک ایجاد کرد با $D،C،B،A$ و $E$ نمایش داده شده‌اند؛ یعنی پنج شهر.


ابزار صفحه