المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۲۹

سوال ۲۹

فرض کنید که ‎۵‎ خانه با شماره‌های ‎۰‎ تا ‎۴‎ وجود دارند که در ابتدا همگی خالی هستند. الگوریتم زیر یک عدد ‎$i$‎ را در این جدول قرار می‌دهد:

  1. $x$‎ را مساوی باقیمانده‌ی ‎$i$‎ بر ‎۵‎ قرار بده.
  2. اگر خانه‌ی ‎$x$‎ ام خالی است، ‎$i$‎ را در این خانه قرار بده. پایان.
  3. یکی به مقدار ‎$x$‎ اضافه کن.
  4. اگر ‎$x = 5$‎، ‎$x$‎ را مساوی با ‎۰‎ قرار بده.
  5. به مرحله‌ی ‎۲‎ برگرد.

اگر با استفاده از الگوریتم فوق، به ترتیب عددهای ۱۰٬۲۴٬۸٬۱۳ و ‎۳‎ را وارد این خانه‌ها کنیم، در انتها چه عددی در خانه‌ی دوم قرار گرفته است؟

  1. ۳
  2. ۸
  3. ۱۰
  4. ۱۳
  5. ۲۴‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

در خانه‌های ۰ تا ۴ به ترتیب اعداد ۱۳٬۳٬۱۰٬۲۴ و ۸ قرار می‌گیرند. پس در خانه‌ی دوم عدد ۳ موجود است.


ابزار صفحه