المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۲۰

سوال ۲۰

$a$‎ یک آرایه‌ی ‎۱۹۹۶‎ تایی است که اعداد ‎۱‎ تا ‎۱۹۹۶‎ به ترتیب در آن قرار دارند. بعد از اجرای پردازه‌ی زیر مقدار درایه‌ی اول این آرایه چیست؟ ‎

 • به ازای ‎$i$‎ از ‎۱‎ تا ‎۱۳۷۵‎ کارهای زیر را انجام بده:
  • به ازای ‎$j$‎ از ‎۲‎ تا ‎۱۹۹۶‎ کار زیر را انجام بده:
   • مقدار خانه‌های اول و ‎$j$‎ام را جابه‌جا کن.
 1. ۱۳۷۵
 2. ۶۲۲
 3. ۶۲۱
 4. ۱۹۹۶
 5. ۱‎

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

به ازای $i=1$ خروجی الگوریتم به صورت زیر می‌باشد:

$$1996,1,2,...,1995$$

به ازای $i=2$ خروجی الگوریتم به صورت زیر می‌باشد:

$$1995,1996,1,2,...,1994$$

به ازای $i=3$ خروجی الگوریتم به صورت زیر می‌باشد:

$$1994,1995,1996,1,2,...,1993$$

و بالاخره به ازای $i=1375$ خروجی الگوریتم به صورت زیر می‌باشد:

$$622,623,...,1995,1996,1,2,...,621$$

پس مقدار درایه‌ی اول برابر با ۶۲۲ می‌باشد.


ابزار صفحه