المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۱۶

سوال ۱۶

خروجی برنامه‌ی زیر کدام است؟

 • مقدار $‎Sum$‎ را مساوی صفر قرار بده.
 • به‌ازای هر $I$‎ از ‎۱‎ تا ‎۱۳۷۵‎ کارهای زیر را انجام بده:
  • به‌ازای هر $‎J$‎ از ‎۱‎ تا $‎I$‎ کار زیر را انجام بده:
   • به مقدار $Sum$‎ به اندازه‌ی $‎I$ اضافه کن.
 • رقم یکان $‎Sum$‎ را چاپ کن.
 1. ۱
 2. ۳
 3. ۵
 4. ۷
 5. ۹‎

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

برنامه‌ی داده شده مجموع $0+1^2+2^2+3^2+...+1375^2$ را حساب می‌کند. مجموع فوق برابر $\frac{1375\times1376\times2751}{6}$ یعنی $1375\times668\times917$ می‌باشد که رقم یکان آن صفر می‌باشد که متاسفانه هیچ‌کدام از گزینه‌ها صحیح نمی‌باشد.


ابزار صفحه