المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۶:سوال ۱۵

سوال ۱۵

یک تاس که شکل باز شده‌ی آن را می‌بینید، روی میز قرار دارد و علی و مجید دو طرف آن نشسته‌اند. علی دو وجه عمودی مجاور و وجه بالایی و مجید دو وجه عمودی دیگر و وجه بالایی را می‌بیند. مجموع اعدادی که علی می بیند برابر ‎۱۰‎ و مجموع اعدادی که مجید می بیند برابر ‎۱۴‎ است.

عدد روی وجه پایین برابر است با‎:

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۵
  5. ۶‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

اگر وجه بالایی را $a$ و وجه پایین را $b$ و چهار وجه عمودی را $e،d،c$ و $f$ بنامیم آن‌گاه خواهیم داشت:

\[ \left. \begin{array}{l l} a+c+d=10 \\ a+e+f=14 \end{array} \right\} \quad \Rightarrow \quad 2a+c+d+e+f=24 \]

از طرف دیگر می‌دانیم:

$$a+b+c+d+e+f=21$$

پس $a-b=3$، اما با توجه به شکل٬ ۶ با ۱ و ۳ با ۴ و ۵ با ۲در مقابل یک‌دیگر قرار دارند. پس در وجه بالایی عدد ۵ و در وجه پایینی عدد ۲ نوشته شده است.


ابزار صفحه