المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۵:سوال ۱۵

سوال ۱۵

بین منبع آب ‎$A$‎ و مصرف کننده‌ی ‎$B$‎ به صورت مقابل لوله‌کشی شده است:

عددی که بر روی هر لوله نوشته شده است، نشان دهنده‌ی حداکثر ظرفیت انتقال آن لوله (لیتر بر ثانیه) است.

مصرف کننده حداکثر چند لیتر بر ثانیه آب دریافت خواهد کرد؟

  1. ۱۳
  2. ۷
  3. ۱۲
  4. ۴۱
  5. ۱۱

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

با توجه به شکل مقابل حداکثر ۴ لیتر آب به نقطه‌ی $D$ می‌رسد. پس از لوله‌ی $DB$ که ظرفیت آن ۹ لیتر است حداکثر ۴ لیتر در ثانیه آب به مصرف‌کننده $B$ سرازیر می‌شود. از لوله‌ی $CB$ نیز که حداکثر ظرفیت آن ۳ لیتر است اگر ۳ لیتر در ثانیه آب به مصرف‌کننده $B$ برسد حداکثر آبی که به مصرف‌کننده خواهد رسید ۷ لیتر در ثانیه می‌باشد.


ابزار صفحه