المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۵:سوال ۱۴

سوال ۱۴

‎ ۶‎ دایره‌ی روبه‌رو داده شده‌اند:

می‌خواهیم اعداد ‎۱‎ تا ‎۵‎ را در دایره‌های خالی بنویسیم به طوری که عدد نوشته شده در هر دایره تفاضل اعداد نوشته شده در دو دایره‌ی بالایی آن باشد.

به چند طریق می‌توان این کار را انجام داد؟

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. ۴

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

به ۴ طریق زیر این کار عملی است:


ابزار صفحه