المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۳۲:سوال ۱۲

سوال ۱۲

در شکل زیر، به دو نقطه (رأس) مجاور می‌گوییم، اگر با یک پارەخط مستقیم به هم وصل باشند:

گراف

می‌خواهیم از نقطه‌ی $A$ آغاز کنیم، در هر مرحله به یک نقطه‌ی مجاور برویم و پس از دقیقاً ۶ مرحله به نقطه‌ی $B$ برسیم (عبور از نقطه یا پارەخط تکراری اشکالی ندارد). این کار به چند طریق ممکن است؟

  1. ۴
  2. ۶
  3. ۷
  4. ۰
  5. ۸

راهنمایی

نشان دهید که برای رسیدن از $A$ به $B$ پس از دقيقا ۶ مرحله، حتما باید از پاره‌خط پایینی شکل عبور کنیم.


ابزار صفحه