المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۳۲:سوال ۱

سوال ۱

فرض کنید $A_0=\emptyset$، و به ازای هر عدد طبیعی $n$، داشته باشیم $A_n=\{\emptyset,\{A_n-1\}\}$. برای مثال $A_1=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$. در عبارتی که برای نمایش $A_{10}$ نوشته می‌شود، اگر به جای علامت «$\emptyset$»، عبارت «$\{\}$» را جایگزین کنیم، رشته‌ی حاصل چند علامت «$\{$» خواهد داشت؟

  1. ۳۱
  2. ۱۰۲۴
  3. ۲۱
  4. ۲۲
  5. ۳۰

راهنمایی

تعداد علامت‌های «$\{$» را به صورت بازگشتی بشمارید.


ابزار صفحه