المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۹:سوالات ۲۱ تا ۲۳

سوالات ۲۱ تا ۲۳

در جدول $4 \times 4$ زیر، یک دزد می‌خواهد از نقطه‌ی مبدأ به نقطه‌ی مقصد برود. دزد فقط می‌تواند روی پاره‌خط‌ها و تنها در جهت‌های بالا و راست حرکت کند. سرعت حرکت دزد، ثابت و یک واحد بر ثانیه است. به غیر از دزد، روی محیط هر کدام از چهار خانه‌ای که با شماره‌های ۱ تا ۴ نشان داده شده‌اند، یک پلیس قرار دارد. پلیس هر خانه نیز با سرعت ثابت یک واحد بر ثانیه و در جهت پادساعت‌گرد روی محیط آن خانه حرکت می‌کند. اگر در یک لحظه دزد با یکی از پلیس‌ها روی یک نقطه باشد (چه در وسط پاره‌خط‌ها و چه در انتهای پاره‌خط‌ها) دست‌گیر می‌شود.

سوال ۲۱

اگر پلیس هر خانه ابتدا در رأس پایین راست آن باشد، دزد به چند طریق می‌تواند از مبدأ به مقصد برود؟

 1. 0
 2. 1
 3. 35
 4. 15
 5. 8

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

سوال ۲۲

اگر پلیس هر خانه ابتدا در رأس بالا چپ آن باشد، دزد به چند طریق می‌تواند از مبدأ به مقصد برود؟

 1. 0
 2. 1
 3. 35
 4. 15
 5. 8

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

سوال ۲۳

اگر پلیس هر خانه ابتدا در رأس پایین چپ آن باشد، دزد به چند طریق می‌تواند از مبدأ به مقصد برود؟

 1. 0
 2. 1
 3. 35
 4. 15
 5. 8

پاسخ

گزینه‌ی ۵ درست است.


ابزار صفحه