المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۹:سوالات ۱۴ و ۱۵

سوالات ۱۴ و ۱۵

لپگلی دنباله‌ای دارد که به شکل زیر تعریف می‌شود:

 • $L_1=1$
 • به ازای هر عدد طبیعی $n \ge 1$ داریم $L_{2n}=2L_n$
 • به ازای هر عدد طبیعی $n \ge 1$ داریم $L_{2n+1}=L_{2n}-1$

سوال ۱۴

مقدار $L_{2047}$ را بیابید.

 1. 1
 2. 1024
 3. 2047
 4. 1023
 5. 3

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

سوال ۱۵

مجموع مقادیر $L_1$ تا $L_{255}$ را بیابید.

 1. 11050
 2. 22100
 3. 502
 4. 32768
 5. 21845

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.


ابزار صفحه