المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۹:سوالات ۱۲ و ۱۳

سوالات ۱۲ و ۱۳

شما می‌خواهید از موزه‌ی لوور بازدید کنید. با توجه به پیچیدگی نقشه‌ی موزه، به این صورت عمل می‌کنیم: ابتدا در سالنِ ورودی که با شماره‌ی صفر نشان داده شده است، نقشه و راهنمای صوتی را دریافت می‌کنیم. در هر مرحله، اگر اشیاء سالنی که در آن هستیم را قبلاً ندیده باشیم، از آن‌ها بازدید می‌کنیم. سپس

 • اگر از دست‌کم یکی از سالن‌های مجاور بازدید نکرده باشیم، به سالنی که کم‌ترین شماره را دارد و آن را بازدید نکرده‌ایم می‌رویم.
 • اگر از همه‌ی سالن‌های مجاور بازدید کرده باشیم، به سالنی برمی‌گردیم که برای اولین بار از آن‌جا به این سالن آمده‌ایم.

حضور در سالنی که قبلاً در آن رفته‌ایم، بازدید محسوب نمی‌شود.

سوال ۱۲

اگر نقشه‌ی موزه به شکل زیر باشد، 15اُمین سالنی که بازدید می‌کنیم، کدام سالن است؟ توجه کنید سالن صفر چیزی برای بازدید کردن ندارد.

 1. 6
 2. 12
 3. 5
 4. 11
 5. 15

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

با حذف سالن صفر، نقشه به سه مؤلفه‌ی همبندی افراز می‌شود که هر کدام ۶ سالن دارند. طبق روش گفته شده، بازدید هر مؤلفه که شروع شود، تمام سالن‌های آن بازدید می‌شود و سپس به سراغ مؤلفه‌ی بعدی می‌رویم. بنابراین ۱۵‌اُمین سالن، سومین سالن مؤلفه‌ی سوم است. در مؤلفه‌ی سوم به ترتیب سالن‌های 5 و 11 و 6 بازدید می‌شوند بنابراین جواب سالن ۶ است.

سوال ۱۳

فرض کنید نقشه‌ی موزه به شکل زیر است و ژان-لوک رئیس موزه‌ی لوور می‌خواهد سالن‌ها را طوری شماره‌گذاری کند که شما در زمان دیرتری به سالن ایران برسید. اگر ژان-لوک نهایت تلاش خودش را انجام دهد، شما سالن ایران را به عنوان چندمین سالن بازدید می‌کنید؟ توجه کنید سالن ورود یا همان سالن صفر چیزی برای بازدید ندارد.

 1. 17
 2. 22
 3. 3
 4. 20
 5. 21

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

اگر خانه‌ها را به صورت زیر شماره‌گذاری کنیم، ایران به عنوان آخرین سالن، یعنی ۲۲‌اُمین سالن بازدید می‌شود. ترتیب بازدید از سالن‌ها هم در شکل زیر مشابه شماره‌هایی است که در خانه‌ها قرار داده شده است.


ابزار صفحه