المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۷:سوال ۱۷

سوال ۱۷

در چهار دایره‌ی بالای شکل زیر، چهار عدد طبیعی متمایز کم‌تر از ۱۱ می‌نویسیم. عدد هر دایره‌ی دیگر برابر با قدر مطلق تفاضل دو دایره‌ی بالایی خود است. بیشینه‌ی عدد پایین‌ترین دایره چیست؟

  1. ۷
  2. ۹
  3. ۶
  4. ۸
  5. ۵

پاسخ

گزینه‌ی ۴ درست است.

در ردیف دوم، اعداد از مجموعه‌ی $\{1, 2, \ldots, 9\}$ هستند. پس در ردیف سوم، اعداد از مجموعه‌ی $\{0, \ldots, 8 \}$ هستند. بنابراین عدد پایین‌ترین دایره نمی‌تواند از ۸ بیش‌تر باشد.

حال مثالی برای ۸ ارائه می‌دهیم:


ابزار صفحه