المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۷:سوال ۱۶

سوال ۱۶

جایگشتی تصادفی از اعداد ۱، ۲، $\ldots$ و ۱۰۰ داریم. به چه احتمالی تعداد اعداد بین ۱ و ۲ زوج است؟

  1. $\frac{50}{99}$
  2. $\frac{49}{99}$
  3. $\frac{51}{100}$
  4. $\frac{1}{2}$
  5. $\frac{49}{100}$

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

عدد ۱ در هر کجای جایگشت باشد، برای جای‌گاه عدد ۲، از ۹۹ انتخاب ممکن ۵۰ انتخاب مطلوب داریم. پس پاسخ برابر $\frac{50}{99}$ است.


ابزار صفحه