المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۶:سوال ۲

سوال ۲

برای ساخت مدارهای الکترونیکی از گیت‌ها استفاده می‌شود. هر گیت تعدادی ورودی و تنها یک خروجی دارد. تمامی ورودی‌ها و خروجی یک گیت می‌توانند تنها یکی از دو مقدار صفر و یک را داشته باشند. گیت‌ \لر{NAND} که در شکل مقابل نشان داده شده است، یک گیت با دو ورودی و یک خروجی است. خروجی این گیت تنها موقعی صفر است که هر دو ورودی آن یک باشند، در غیر این صورت خروجی آن برابر یک می‌شود. با استفاده از گیت \لر{NAND} مداری به شکل زیر طراحی کرده‌ایم. به ازای چند حالت از ورودی‌های $x$، $y$ و $z$ مقدار خروجی $r$ برابر صفر می‌شود؟ دقت کنید که در این مدار، خروجی گیت $A$ ورودی گیت‌های $B$ و $C$ است.

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

پاسخ

گزینه‌ی ۳ درست است.

برای این‌که مقدار $r$ برابر صفر شود، لازم است که هر دو ورودی گیت $C$ برابر ۱ باشند. بنابراین خروجی گیت‌های $A$ و $B$ برابر با ۱ هستند. برای این‌که خروجی گیت $A$ برابر ۱ شود، حداقل یکی از ورودی ‌های $x$ یا $y$ باید برابر صفر باشند. با توجه به‌ این‌که خروجی گیت $A$ یک است، بنابراین برای این‌که خروجی گیت $B$ برابر ۱ شود، ورودی $z$ باید مقدار صفر بگیرد. بنابراین به ازای سه حالت $x=1,y=0,z=0$، $x=0,y=1,z=0$ و $x=0,y=0,z=0$ خروجی $r$ برابر صفر می‌شود.


ابزار صفحه