المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۲

سوال ۲

در شکل مقابل می‌خواهیم با حذف تعدادی از پاره‌خط‌ها به حالتی برسیم که دیگر مسیری از نقطه‌ی $A$ به نقطه‌ی $B$ وجود نداشته باشد. حداقل چند پاره‌خط باید حذف شوند؟

  1. ۱
  2. ۵
  3. ۴
  4. ۲
  5. ۳

ابزار صفحه