المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱

سوال ۱

به چند طریق می‌توان در یک جدول $3\times 3$ دو مهره‌ی شاه با رنگ‌های سیاه و سفید گذاشت طوری که همدیگر را تهدید نکنند؟ هر مهره‌ی شاه تمام مهره‌های ۸ خانه‌ی مجاورش را تهدید می‌کند.

  1. ۹
  2. ۱۲
  3. ۴۸
  4. ۳۲
  5. ۱۶

ابزار صفحه