المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۴

سوال ۱۴

تعدادی سیب و انار و پرتقال و دو گلدان جادویی داریم که محصولاتشان پس از یک ماه می‌رسند. ابتدای هر ماه می‌توانیم به یکی از شیوه‌های زیر در آن‌ها میوه بکاریم و در انتهای ماه محصول را جمع‌آوری کنیم. (هر حالت به تنهایی در یک گلدان انجام می‌شود و پس از جمع‌آوری هیچ اثری از درخت و میوه‌ی کاشته شده باقی نمی‌ماند):

 • یک سیب بکاریم و سه سیب برداشت کنیم.
 • یک انار بکاریم و پنج انار برداشت کنیم.
 • یک پرتقال بکاریم و دو پرتقال برداشت کنیم.
 • دو سیب و دو انار بکاریم و چهار پرتقال برداشت کنیم.

فرض کنید در ابتدا از هر میوه یکی داریم. به چه تعداد از حالات زیر می‌توان رسید؟ $(1,2,3)$ یعنی یک سیب و دو انار و سه پرتقال.

 • $(1393,2015,1436)$
 • $(1393,1436,2015)$
 • $(13,7,4)$
 • $(100,100,100)$
 1. ۳
 2. ۱
 3. ۲
 4. ۴
 5. ۰

ابزار صفحه