المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوالات ۲۷ و ۲۸

سوالات ۲۷ و ۲۸

گراف $G$ را به این شکل می‌سازیم: ابتدا به ازای هر یک از اعداد ۰ تا ۶۳ یک راس در نظر می‌گیریم. سپس بین هر دو راس که نمایش دودویی آن‌ها دقیقا در یک بیت اختلاف دارد یک یال رسم می‌کنیم.

به هر زیرمجموعه‌ی ۷ تایی از راس‌های $G$ دقیقا شکل روبه‌رو را بسازند یک «آدمک» می‌گوییم. دقت کنید که بین راس‌های یک آدمک نباید هیچ یالی غیر از یال‌های نشان داده شده در شکل مقابل در گراف $G$ وجود داشته باشد.

سوال ۲۷

در گراف $G$ چند آدمک می‌توان پیدا کرد؟

  1. ۹۶۰۰
  2. ۳۸۴۰
  3. ۵۷۶۰
  4. ۴۶۰۸۰
  5. ۶۰۰

سوال ۲۸

عدد یک آدمک را برابر با $XOR$ مقدار راس‌های آن در نظر می‌گیریم. مجموع اعداد تمام آدمک‌ها در گراف $G$ چند است؟

  1. ۱۹۳۵۳۶۰
  2. ۱۸۱۴۴۰
  3. ۱۴۵۱۵۲۰
  4. ۲۰۱۶
  5. ۱۲۰۹۶۰

ابزار صفحه