المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۶

سوال ۶

جدولی ۱۳۹۲ در ۱۳۹۲ داریم که خانه‌ی (۱,۱) آن رنگ شده است. در هر مرحله جدول را از یکی از خطوط موازی اضلاع تا می‌کنیم. در صورتی که یک خانه‌ی رنگی روی یک خانه‌ی بی‌رنگ قرار گیرد، هر دو رنگی می‌شوند. پس از هر مرحله، جدول را به حالت اولیه برمی‌گردانیم. حداقل چند حرکت لازم است تا تمامی خانه‌های جدول رنگی‌ شوند؟

  1. ۱۰
  2. ۱۱
  3. ۲۰
  4. ۲۱
  5. ۲۲

راهنمایی

زمانی که یک سطر برای اولین بار به صورت کامل رنگ شده باشد، حداقل چند حرکت انجام شده است؟ آیا می‌توان گفت که حداقل چند حرکت افقی و چند حرکت عمودی انجام شده است؟

راهنمایی

زمانی که یک ستون برای اولین بار به صورت کامل رنگ شده باشد، حداقل چند حرکت انجام شده است؟ آیا می‌توان گفت که حداقل چند حرکت افقی و چند حرکت عمودی انجام شده است؟

پاسخ

گزینه‌ی ۵ درست است.

برای رنگی شدن ستون اول دست کم ۱۱ تای افقی و برای رنگی شدن سطر اول دست کم ۱۱ تای عمودی مورد نیاز است و با این تعداد نیز به سادگی می‌توان به جدولی کاملا رنگی دست یافت.


ابزار صفحه