المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۴:سوال ۱

سوال ۱

کاغذی به ضخامت یک دهم میلی‌متر داده شده است. این کاغذ را بیست بار تا می‌زنیم. با هر بار تا زدن ضخامت کاغذ دو برابر می‌شود. ضخامت نهایی کاغذ به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ فرض کنید کاغذ به اندازه‌ی کافی برای تا زدن بزرگ است.

  1. ۲ میلی‌متر
  2. ۲ سانتی‌متر
  3. ۱۰ سانتی‌متر
  4. ۱ متر
  5. ۱۰۰ متر

پاسخ

گزینه‌ی ۵ درست است.

ضخامت نهایی کاغذ برابر است با $10^{-4} \times 2^{20} = 104.8576$ متر.


ابزار صفحه