المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۰:سوال ۲۱

سوال ۲۱

۶ عدد متفاوت داده شده است. با چند تا مقایسه بین این اعداد می‌توان کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین این اعداد را یافت؟ بهترین جواب را مشخص کنید.

  1. ۷
  2. ۸
  3. ۹
  4. ۱۰
  5. ۱۱

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

در ابتدا با ۳ مقایسه‌ی دوبدوی اعداد، سه عدد بزرگ‌تر و سه عدد کوچک‌تر را تشخیص می‌دهیم و آن‌ها را از هم جدا می‌کنیم. حال از بین ۳ عدد بزرگ‌تر با دو مقایسه بزرگ‌ترین و از بین ۳ عدد کوچک‌تر نیز با دو مقایسه کوچک‌ترین را پیدا می‌کنیم که در مجموع با ۷ مقایسه به هدفمان رسیدیم که کوچک‌ترین عدد در بین گزینه‌ها است.


ابزار صفحه