المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۰:سوال ۱

سوال ۱

تعدادی دستمال مستطیل شکل٬ روی یک میز سفید افتاده‌اند. از بالا که به این دستمال‌ها نگاه می‌کنیم٬ شکلی شبیه شکل سمت چپ را تشکیل می‌دهند. حداقل تعداد دستمال‌ها چندتاست؟

  1. ۴
  2. ۵
  3. ۶
  4. ۷
  5. ۸

پاسخ

گزینه‌ی (۴) درست است.

برای پر کردن شکل، باید نقاط مشکی نیز پر شوند. ولی هیچ دو نقطه‌ای از آن‌ها نمی‌تواند در یک دستمال قرار گیرد. در نتیجه حداقل ۷ دستمال لازم است. از طرفی روشی وجود دارد که می‌توان با ۷ دستمال تمام شکل را پر کرد. پس در مجموع ۷ دستمال لازم و کافی است.


ابزار صفحه