المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱:فهرست

آزمون مرحله‌ی اول - دوره‌ی ۱

  • زمان برگزاری:۱۵ آذر ۱۳۷۰

فهرست سوالات


ابزار صفحه